La nostra identitat

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’any 1982 va néixer El Timbalet amb la responsabilitat de formar part de l’educació basada en l’estima a infants de quatre mesos fins a sis anys. A partir del curs 2006-2007 la nostra tasca es va centrar en el primer cicle d’educació infantil 0-3 anys.

Les nostres eines per aconseguir el benestar dels nens i nenes han estat la predisposició per escoltar i la capacitat de saber invertir el temps necessari que cada moment i cada infant requereix. Perseguim dotar a nens i nenes d’una autonomia emocional que els permeti assolir el màxim d’aprenentatges per ells i elles mateixes, al mateix temps que respecten les persones amb les quals conviuen. O dit d’un altra manera, veure com els infants que un dia van venir al Timbalet, hi portin avui en dia les seves criatures perquè sentin el mateix que ells i elles van sentir quan tenien la seva edat.

El nostre repte és seguir caminant i mantenint l’alineació amb la filosofía de El Timbalet per desenvolupar el treball en equip en el marc de l’Educació emocional.

Ser coherents amb nosaltres mateixes/os és bàsic per a fer de mirall als nens, nenes i famílies. Per això hem posat el focus a l’entrenament d’habilitats i el descobriment de les competències emocionals com a pilars de les línies d’actuació del Timbalet per reforçar el caràcter obert i la iniciativa responsable dels professionals que formem El Timbalet.