Pla d’actuació

PLA D’ACTUACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS EL TIMBALET A L’EIXAMPLE DRET DE BARCELONA

Donant compliment al que disposa el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, així com les Instruccions dels centres educatius de Catalunya de la Secretaria de Polítiques Educatives, la titularitat de El Timbalet actualitza el seu Pla d’actuació, confirmant que compleix les mesures sanitàries i d’higiene, i que ha pres les mesures d’adequació dels espais i de reorganització dels grups d’infants͘.

 

 • Dades del centre
Denominació: El Timbalet
Codi d’educació: 08073739
Adreça: Carrer Bailén 108, baixos
Codi postal: 08009
Localitat: Barcelona
Telèfon: 934 580 030
Correu electrònic: info@eltimbalet.com
Persona de contacte: Carme Roca Llorens
Data actual: 24/08/2021
Data d’obertura: 01/09/2021

 

 • Dades del personal (docent i no docent) amb atenció presencial
Josefina Llorens Arnau
Carme Roca Llorens
Anna Montolio Hernandez
Ruth Valls Perez
Alba Rosell Barranquero
Marcel Vera Ayza
Miriam Núñez Becerra
Edilma Fierro Guilombo
Silvia Iglesias Betran
Raquel Perez Mendez

 

El servei de prevenció de riscos laborals de la llar d’infants avaluarà la presència de personal treballador especialment sensible a la COVI-19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establirà, si s’escau, mesures específiques de protecció.

 • Organització pedagògica

Donada la situació actual de pandèmia, els grups de classe estaran organitzats de manera que quedin estancs i fixes amb la mateixa educadora i en el mateix espai durant tota la jornada. Això permetrà que en la dinàmica de l’aula no es requereixi mantenir la distància física de seguretat però sí l’ús de mascareta higiènica. El material dins del grup estable, sempre que sigui possible, ha de ser d’ús individual, per tant, intentarem no compartir. Si es dona el cas, caldrà desinfectar el material compartit un cop al dia al finalitzar la jornada.

Cada grup estable utilitzarà la seva aula de menjador i se’ls hi farà arribar el menjar a la porta de l’aula, pel personal de cuina. Podran seure junts i no és necessari mantenir la distància de seguretat.

Es compartirà un únic espai per a tots els grups, que és el pati, en el que quedarà establert un horari per torns per a que no es creuin, especificat al panel de mestres. També, quedarà establert un protocol de neteja entre grup i grup especificat en el pla de neteja.

Per a tot el personal de l’escola, formin part del grup estable o no, és obligatori l’ús de la mascareta higiènica.

Cal evitar el màxim la circulació dels grups dins del centre

 • Pla de treball de la llar d’infants en confinament

En cas de confinament parcial o tancament de l’escola, es procedirà a mantenir actiu el contacte amb les famílies via mail i de manera virtual amb vídeos com hem fet durant el confinament del mes de març al mes de juliol, mantenint la creació de contingut pedagògic amb propostes per a les famílies i pels més petits/es a través de vídeos i penjats en el canal Youtube de l’escola. Es continuarà en la mesura que es pugui amb la programació que es tenia prevista pel curs. També, es mantindrà activa la comunicació via xarxes com Instagram i Facebook. I també, vía mail per a fer un acompanyament emocional o sobre el desenvolupament dels nens/es.

 • Previsió d’alumat que assistirà al centre
Nombre d’alumnes 28
Nombre de grups 3

 

Les famílies es faran responsables de l’estat de salut dels seus fills/es comprometent-se a no portar-lo a la llar d’infants en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

De forma excepcional, es podrà reincorporar alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat amb declaració responsable dels progenitors o legals representants que acredita que han valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

 

 • Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Grups Alumnes Docents Espai
Estable Temporal Estable Temporal
P-0 3 1 (Marcel) 1 (Silvia) Aula Cargols Pati
P-1 11 2 (Ruth i Alba) Aula Granotes i Tortugues Pati
P-1 Pati
P-2 14 2 (Anna i Miriam) Aula Pingüins Pati
P-2
Acollida matí 1 Amb educador/es referents Aula P1 i P2
Acollida tarda 6 Amb educador/es referents Els nens/es que es quedan ho faran a la seva aula

 

Aquests grups seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat i el docent sempre estarà al mateix grup, amb els mateixos companys/es i en el mateix espai. Buscarem la manera per a que els grups no coincideixin en els passadissos. Si no fos possible és necessari l’ús de la mascareta i mantenir la distancia de seguretat.

Les persones responsables de les acollides del matí, en el cas que hi hagin, seran les responsables de mantenir els infants que no formin part del grup estable amb les mesures establertes com distància de seguretat, neteja joguines, higiene de mans, … També, seran les responsables d’acompanyar els nens/es a cadascuna de les seves aules.

Mentre formin part d’aquest grup hauran de portar mascareta i intentar en la mesura que sigui possible mantenir la distància de seguretat amb els nens/es.

Aquest curs 21-22 no caldrà cap educadora que faci acollida en cap espai en concret, ja que no hi ha alumnes que siguin de diferent aula. Els infants quan arribin a l’escola entraran a l’aula amb la seva educadora fixe. D’aquesta manera evitem traçabilitat. En el cas que portin esmorzar ho faran a la taula i després seguir el protocol de neteja.

Si fes falta, una vegada acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

 

 • Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Grup Accés Horari acollida Horari d’entrada Horari de sortida
P-2 Micos TANCADA
P-2 Pingüins Principal 8h (1) i 18h (2) 8.45h a 8,55h 16.50h a 17h
P-1 Granotes Principal 8,30h (1) i 18h (3) 8,55h a 9.05h 17h a 17.10h
P-1 Tortugues TANCADA 0 9.05h a 9.15h 17.10h a 17.20h
P-0 Cargols Principal 0 9.15h a 9.30h 17.20h a 17.30h
Pati Granotes i Tortugues 9.30h 10.15h
Pingüins 11h 11.45h
Cargols

 

Els nens/es que fan adaptació marxen a les 12h la primera setmana i com son poquets, la sortida la farem per ordre d’arribada de les famílies.

Els pares i mares només podran accedir a l’interior del recinte escolar quan ho indiqui el personal del centre seguint les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i traient-se les sabates, sempre mantenint la distància de seguretat. Cada nen/a només podrà ser acompanyat/da a l’aula per una sola persona i també recollir-lo/a, que aquesta pot canviar durant el període d’adaptació. En el cas de germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu nen/a i ha de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones i ús obligatori de mascareta higiènica correctament posada, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.

No es podrà accedir a l’interior del centre amb el cotxet ja que ho tenim en un espai on els nens i nenes tenen accés. No disposem d’un altre estança per a que es puguin quedar a l’escola.

Dins de l’hora del pati s’ha de tenir en compte que abans de marxar, cada grup ha de netejar i desinfectar els tobogans utilitzats (nosaltres no utilitzem joguines). Abans de l’ocupació d’un espai compartit cal preveure la ventilació d’aquest abans de l’ocupació d’un altre grup. Quan sigui l’hora del pati sortiran de l’aula i es posaran les sabates que tenen fora per a pujar al pati i quan baixin tornar-les a deixar al mateix lloc.

Cada grup estable podrà entrar a l’escola cada 10 minuts segons l’organització del registre.

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola hauran de passar per la catifa amb l’esprai vaporitzador, els que vinguin caminant. Podran entrar fins a la porta de l’aula i en allà se les hauran de treure i entrar a l’aula amb mitjons. Seguidament rentar-se les mans si ho han fet de manera autònoma. Quan surtin al pati se les podran posar i quan baixin seguir el mateix procés.

 • Relació amb les famílies
Grup Espai Hora Dia
P-0 Despatx
P-1 Despatx
P-1
P-2 Despatx
P-2

 

Les reunions de l’adaptació que fem al començament del 1er trimestre es faran al pati a l’aire lliure respectant les mides de seguretat i amb mascareta, aprofitant que fa bon temps. Més endavant, farem les de l’aula i si no es poden fer al pati, les farem telemàticament.

Les reunions personalitzades o de seguiment amb les famílies s’organitzaran a mida que creiem necessari fer un acompanyament i donant cita prèvia. Es faran en el despatx i com no hi ha transit de nens/es podrem adaptar-nos una mica als horaris laborals.

Les visites informatives de possibles noves inscripcions, es realitzaran fora d’horari escolar quan no hi hagi nens/es a l’escola, donant cita prèvia per a que no coincideixi més d’una família i mantenint el protocol de mesures de seguretat establertes en el pla de prevenció de covid-19.

 • Organització reunions equip.
Grup Espai Hora Dia
Equip/codirecció Sala polivalent 18h Quinzenals
Educadores/codirecció Despatx Mensuals

 

Les reunions d’equip les realitzarem mantenint la distància interpersonal d’ 1,5 metres i l’ús de mascareta establertes pel pla de prevenció de la COVID-19 quan no hi hagi nens/es a l’escola. Si mantenim la distancia podem no portar la mascareta.

 • Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

No assistiran al centre alumnat, personal docent o altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 , així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Davant d’un nen/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a la Llar d’infants:

 1. Es procedirà al seu aïllament en un espai d’us individual que serà el despatx direcció.
 2. Tant el nen/a com la persona que l’acompanya hauran de portar mascareta i intentar mantenir les distàncies de seguretat.
 3. Prendre la temperatura abans de trucar a la família per a donar la informació concreta.
 4. Es contactarà amb la família o persona de contacte per a que vingui a buscar al nen/a el més aviat possible. En el cas que no es localitzi a la família, el nen/a romandrà a l’escola, en l’espai aïllat. Si presenta símptomes de gravetat trucarem al CAP, al 061 o al Consorci per a notificar del cas.
 5. La família es posarà en contacte amb el seu CAP de referència i informarà a l’escola.
 6. Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que està al seu domicili l’activitat de la Llar d’infants continuarà amb normalitat a l’espera de resultats.
 7. Si el metge diagnostica un possible cas es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre.
 8. Es procedirà a seguir els passos que indiqui salut pública i s’avisarà a les famílies de l’escola.

 

La persona responsable de l’infant que presenti símptomes serà subdirecció Carme Roca Llorens

 • Pla de ventilació, neteja i desinfecció

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris
Espai Ventilació Mínim 10 minuts 3 vegades al dia
Manetes i poms Neteja i desinfecció Quan sigui necessari
Superfícies de taules Neteja i desinfecció Cada vegada que calgui
Cadires i bancs Neteja i desinfecció Especialment en les zones que contacten amb les mans
Grapadores i altres utensilis d’oficina Neteja i desinfecció Si són compartides cada vegada
Aixetes Neteja i desinfecció
*Ordinadors, teclats i ratolins Neteja i desinfecció (mestres) Neteja i desinfecció (direcció) Netejar amb un drap humit amb alcohol de 70º
Telèfons Neteja i desinfecció
Fotocopiadora Neteja i desinfecció

 

*L’ordinador de la classe de mestres és necessari netejar amb un drap humit amb alcohol de 70º quan s’acabi de treballar amb ell i deixar-lo per la següent persona que el necessiti utilitzar.

 

AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris
Espai Ventilació Mínim 10 minuts 3 vegades al dia
Superfícies o punts de contacte freqüent amb les mans Neteja i desinfecció
Terra Neteja i desinfecció
Materials de joc Neteja Neteja i desinfecció Les joguines de plàstic dur millor al rentaplats
*Joguines de plàstic Neteja Neteja i desinfecció
*Joguines o peces de roba Neteja Neteja i desinfecció Rentadora a 60º

 

* Les joguines de plàstic o peces de roba és necessari netejar-les en el cas d’haver-les de compartir. Si aquella joguina o peça l’ha d’utilitzar el mateix nen/a només caldrà fer-ho al final de la jornada.

 

PATI
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris
Espai Neteja i desinfecció Es fregarà el terra del pati amb desinfectant després de sortir els infants per a que estigui preparat per utilitzar l’endemà
Tobogans Neteja i desinfecció En cada canvi de grup

 

 

 

MENJADOR
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris
Espai Ventilació

(aula)

Mínim 10 minuts 3 vegades al dia
Superfícies on es prepara el menjar Neteja i desinfecció Neteja i desinfecció
Plats, coberts…. Neteja i desinfecció Rentaplats a elevada

temperatura

Gerra d’aigua i gots Neteja i desinfecció Rentaplats a elevada temperatura
Taules Neteja i desinfecció Neteja i desinfecció
Utensilis de cuina Neteja i desinfecció
Carro del menjar Neteja i desinfecció Neteja i desinfecció
Terra Neteja i desinfecció Escombrar quan calgui

 

* Els pitets es guardaran en bossetes de plàstic individuals i ben tancades.

* Els biberons es posaran en una bosseta i es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció.

 

LAVABOS I ZONES DE CANVI DE BOLQUERS
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris
Espai Ventilació Ventilador s’obre cada vegada que obrim la llum
Canviadors Neteja i desinfecció
Rentamans Neteja Neteja i desinfecció Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada.
Inodors Neteja Neteja i desinfecció
Terra Neteja i desinfecció
Cubells de brossa, bolquers… Neteja i desinfecció Porten bossa protectora

 

* Les tovalloles i manyoples del canvi de bolquers es guardaran en una bossa de plàstic ben tancada. Per eixugar-se les mans utilitzarem paper d’un sol ús.

 

ZONES DE DESCANS
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament 1 vegada al dia Setmanalment Comentaris
Espai Ventilació

(aula)

Bressols i màrfegues Rentar a 60º Si és necessari més d’un cop a la setmana. Cada nen/a té el seu bressol i màrfega
Llençol bressol Rentat a 60º
Mantes Rentat a 60º
Terra Neteja i desinfecció També quan hi ha un canvi de grup d’infants
Altres superfícies Neteja i desinfecció

 

*Tindrem coixins per si alguna aula de petits ho pogués necessitar. En el cas d’utilitzar-los no es poden compartir i quan el deixi d’utilitzar rentar a 60º. Les aules de grans tenen a les aules uns coixins quadrats que es poden netejar fàcilment.

*Els xumets s’han de guardar dins d’estoigs individuals al seu calaixet i en el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la neteja i desinfecció.

 • Higiene de mans

En infants, es requereix el rentat de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 • Abans dels àpats
 • Després d’anar al WC ( quan treiem el bolquer)
 • Després de les diferents activitats
 • Després del pati.

En adults que formen part del centre es requereix rentat de mans:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 • Després d’anar al WC
 • Després de mocar un infant (amb mocador d’un sol ús)
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

*El personal docent del centre durà mascareta des de l’entrada al centre fins a la seva aula, sempre que es relacioni amb altre personal del centre o quan no estigui amb el seu grup de convivència. La roba i calçat que portem a l’escola només serà per aquest ús exclusiu i, per tant, no podran venir vestides de casa amb ella i si se surt al carrer a l’hora del dinar és necessari que es canviïn de roba.

 • Seguiment del pla
Responsables Josefina Llorens Arnau i Carme Roca Llorens
Revisió trimestral Carme Roca Llorens

 

*Tot l’equip ha estat informat del protocol a seguir i l’han signat responsabilitzant-se de seguir les normes establertes en aquest.